A délelőtt folyamán 9.00-11.00 óra között lehetőség van arra, hogy  végigjárják az épületet és megnézzék az óvoda belső és külső tereit, csoportszobáit, helyiségeit.
A csoportokban közben folyamatos a napi élet, melybe betekintést nyerhetnek.  Megismerkedhetnek a leendő kiscsoportos óvodapedagógusokkal.
Szeretettel várjuk a szülőket és leendő óvodás kisgyermekeket!

Beiratkozás

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, melynek konkrét időpontját a Fenntartó határozza meg. Mindenről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Azt NKT 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülőnek joga van szabadon megválasztani gyermeke számára a megfelelő intézményt. Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt működési körzet mindenkori ellátása.
A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt nap keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. A szülők számára lehetőséget biztosítunk az intézmény házirendjének megismerésére és felmerülő kérdéseik megválaszolására.
Az óvodába történő beiratkozás a szülő (k), törvényes képviselő személyes megjelenésével történik, a jelentkezési lap benyújtásával.

Indokolt esetben (járványügyi veszélyhelyzet, külföldön tartózkodás, betegség stb. esetén) a szülő (k), törvényes képviselő elektronikus úton is benyújthatja a jelentkezési lapot, beírathatja gyermekét.
 A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik (amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik).
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik.
Az óvodai felvételről, átvételről, valamint a gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt.
Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A tényleges óvodai ellátás kezdő időpontját az óvodavezető az óvodai felvételről szóló írásbeli értesítésben határozza meg, mely a következő nevelési évtől óvodakötelessé váló gyermekek esetében főszabályként a nevelési év első napja, azaz szeptember 1.
A felvételi kérelem elbírálásáról, írásban értesítjük a szülőt.
Elutasítás esetén a szülő (k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének.
A beiratkozás lezárását követően szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.
 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

Cím:

1106. Budapest, Hárslevelű utca 5.

Óvodavezető:

Surányi Tünde
© 2023 / Minden jog fenntartva